1.1.2021 –
30.6.2022

Vuosi-
kertomus

Hallitus

Edita Group Oyj:n hallitus 30.6.2022.

 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat Edita Groupista riippumattomia ja kaikki jäsenet paitsi Sinikka Mustakari ovat riippumattomia yhtiön omistajasta, Suomen valtiosta.

Vasemmalta: Niko Korte, Anu Kankkunen, Mervi Airaksinen, Jukka Ruuska, Anne Korkiakoski, Sinikka Mustakari and Jani Engberg.

Jukka Ruuska

Puheenjohtaja
s. 1961, OTK, MBA

Puheenjohtaja ja vanhempi neuvonantaja

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Puheenjohtaja, Vastuu Group Oy:n hallitus, 2022 alkaen
 • Puheenjohtaja, Develo Oy:n hallitus, 2021 alkaen
 • Puheenjohtaja, Oiva Isännöinti Oy:n hallitus, 2021 alkaen
 • Puheenjohtaja, Voltan Lähienergia Oy:n hallitus, 2021 alkaen
 • Puheenjohtaja, Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallitus, 2015 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Toimitusjohtaja, Enento Group Oyj
 • Senior Partner, CapMan Oyj
 • Toimitusjohtaja, Nordic Exchange Oyj
 • Varatoimitusjohtaja, OMX Abp
 • Johtaja, yrityssuunnittelu ja strategia, Elisa Oyj

Mervi Airaksinen

Varapuheenjohtaja
S. 1980, KTM

Toimitusjohtaja, Microsoft Oy

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, Huoltovarmuuskeskus, 2022 alkaen
 • Hallituksen jäsen, Vaasan yliopisto, 2021 alkaen
 • Hallituksen jäsen, Vincit Oyj, 2020 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Toimitusjohtaja, IBM Finland Oy
 • Toimitusjohtaja, Cisco Systems Suomi ja Baltian alue
 • Toimitusjohtaja, Also Finland Oy
 • Myyntijohtaja, Also Finland Oy

Anne Korkiakoski

Jäsen
s. 1964, KTM

Hallitusammattilainen

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, EcoUp Oy, 2022 alkaen
 • Varapuheenjohtaja, Arkkitehtuurimuseo, 2022 alkaen
 • Hallituksen jäsen, Lehto Group, 2019 alkaen
 • Hallituksen jäsen, Lunawood Oy, 2015 alkaen
 • Varapuheenjohtaja, Lindström Group Oy, 2014 alkaen
 • Hallituksen jäsen, Vuoristo-yhtiöt, 2008 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kone Oyj
 • Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Elisa Oyj
 • Toimitusjohtaja, Euro RSCG Nordic

Jani Engberg

Jäsen
s. 1977, KTK (rahoitus), KTK (kansainvälinen markkinointi)

Strategiajohtaja, osakas, Kaimana

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen puheenjohtaja, Kaimana, 2022 alkaen
 • Hallituksen jäsen, FittedGood Solutions, 2018 alkaen
 • Hallituksen jäsen, IAB, 2012-2014

Aiemmat tehtävät

 • Strategiajohtaja (CSO), partneri, Republic
 • Digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO), Telia Finland
 • Markkinointijohtaja (CMO), digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO), POP Vakuutus

Niko Korte

Jäsen
s. 1986, KTM

Digitalisaatiojohtaja SSAB

Edita Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

Aiemmat tehtävät

 • Liiketoiminnan kehityspäällikkö SSAB
 • Muita tehtäviä SSAB:n ja Rautaruukki Oyj:n palveluksessa

Anu Kankkunen

Jäsen
s. 1969, KTM

Talous- ja rahoitusjohtaja, osakas, P2X Solutions Oy

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, Printcom Center Oy, 2021 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Talousjohtaja, Sanoma Oyj
 • Talousjohtaja, Silmäasema Oyj
 • Talousjohtaja, Digita Oy
 • Talousjohtaja, Toyota Tsusho Nordic Oy
 • Useita tehtäviä Elisa-konsernissa

Sinikka Mustakari

Jäsen
s. 1979, KTM

Neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslian talousyksikkö, omistajaohjausosasto

Edita Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2021

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, Arctia Oy, 2018 alkaen
 • Hallituksen jäsen, Suomen Ilmailuopisto Oy, 2022 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Johtava erityisasiantuntija, Valtion omistajaohjausosasto, 2012-2019             
 • Erityisasiantuntija, Valtion omistajaohjausosasto, 2007-2012
Hallinnointiperiaatteet

hallinnointi-
periaatteet

Edita Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka on 100-prosenttisesti Suomen valtion omistama. Konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen lakeja, valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevia päätöksiä, Edita-konsernin yhtiöjärjestystä ja soveltuvin osin suomalaisille pörssilistatuille yrityksille tarkoitettua Hallinnointikoodi 2020 ‑suositusta.

Edita-konserniin kuuluvat emoyhtiö Edita Group Oyj ja sen tytäryhtiöt.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä hyväksyy yhtiön hallitus.

Hallintoelimet

Vastuu Edita-konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Edita Group Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä koostuu konsernin johtajista; toimitusjohtajasta, talousjohtajasta, henkilöstöjohtajasta sekä Edita Prima ja Edita Publishing ‑tytäryhtiöiden toimitusjohtajista hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Konsernin johtoryhmä ohjaa, opastaa, kehittää ja valvoo konsernin tytäryhtiöiden ja liiketoiminta-alueiden toimintaa. Tytäryhtiöiden hallinta on kunkin tytäryhtiön ja liiketoiminta-alueen toimitusjohtajan vastuulla. Konsernin johtoryhmä ohjaa ja toteuttaa konsernin toimintasuunnitelmaa, joka kattaa strategisen liiketoiminnan kehittämisen, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja osaajien kehittämisen, riskienhallinnan ja konsernin ICT-hallinnon.

Yhtiökokous

Edita Group Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätyistä asioista. Yhtiökokous päättää tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen hyväksymisestä, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet sekä yhtiön tilintarkastajan.

Yhtiökokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Pidennetystä tilikaudesta 1.1.2021 – 30.6.2022 johtuen yhtiökokous pidetään lokakuussa 2022. Hallitus vastaa yhtiökokouksen koolle kutsumisesta yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa yhtiön liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja varmistaa, että yhtiön hallinto, omaisuus ja liiketoiminta on asianmukaisesti järjestetty ja valvottu.

Hallituksella on työjärjestys, joka tarkistetaan vuosittain. Hallitus kokoontuu ennalta sovitun vuosisuunnitelman ja kokousaikataulun mukaisesti. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

 • sen varmistaminen, että yhtiötä johdetaan asianmukaisesti ja että sen toiminta on asianmukaisesti järjestetty
 • kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen
 • liiketoiminnan ja toimintasegmenttien strateginen kehittäminen ja ohjaus
 • konsernin arvojen ja merkittävien toimintaperiaatteiden hyväksyminen
 • vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen
 • konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksyminen
 • osavuosikatsausten käsittely
 • toimitusjohtajan nimittäminen ja vapauttaminen tehtävästään
 • organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmän rakenteen hyväksyminen
 • vuosittaisten tulostavoitteiden asettaminen yhtiölle ja sen johdolle sekä tavoitteiden saavuttamisen seuranta
 • yhtiökokouksen koollekutsuminen
 • valiokuntien perustaminen sekä niiden jäsenistä ja työjärjestyksestä päättäminen
 • merkittävistä investoinneista, irtautumisista ja saneeraustoimenpiteistä päättäminen
 • merkittävistä kiinteistökaupoista ja rahoitustoimenpiteistä päättäminen
 • itsearviointi
 • hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi.

Hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevat merkittävimmät toimintaohjeet ja linjaukset, joiden tarkoituksena on varmistaa konsernin liiketoiminnan asianmukainen toteutus.

Toimintansa kehittämisen tueksi hallitus arvioi toimintaansa vuosittain. Hallitus arvioi myös vuosittain jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valitsee hallitukseen neljästä kahdeksaan jäsentä vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten tulee olla tehtäväänsä sopivia ja hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan valtioneuvoston päätöstä sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Raportointikaudella 1.1.2021–30.6.2022 hallitukseen kuului kuusi jäsentä 1.1.2021–3.12.2021 ja seitsemän jäsentä 3.12.2021 alkaen. Hallituksen jäsenet on lueteltu alla olevassa taulukossa. Vuonna 2021 hallitus kokoontui 16 kertaa ja vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana 5 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti raportointikauden aikana oli 95 prosenttia.

Hallitus* Syntymävuosi Kansalaisuus Koulutus Tehtävä Hallitusjäsenyys Osallistuminen/ hallitus Osallistuminen/ tarkastus­valiokunta
Jukka Ruuska,
Puheenjohtaja
1961
Suomen
LLM, MBA
Puheenjohtaja ja Senior Advisor (vanhempi neuvonantaja)
2016
21/21
-
Mervi Airaksinen,
varapuheenjohtaja
1980
Suomen
KTM
Toimitusjohtaja, Microsoft Oy
2019
20/21
11/12
Anne Korkiakoski, jäsen
1964
Suomen
KTM
Hallitusammattilainen
2018
20/21
12/12
Jani Engberg,
jäsen
1977
Suomen
LuK (talous),
LuK (kv. markkinointi)
Strategiajohtaja, partneri, Kaimana
2020
19/21
1/12
Niko Korte, jäsen
(11.3.2021 alkaen)
1986
Suomen
KTM
-
2021
19/21
-
Anu Kankkunen, jäsen
(3.12.2021 alkaen)
1969
Suomen
KTM
Talous- ja rahoitusjohtaja, partneri, P2X Solutions Oy
2021
7/21
5/12
Sinikka Mustakari, jäsen
(3.12.2021 alkaen)
1979
Suomen
KTM
Neuvotteleva virkamies, Valtion omistajaohjausosasto
2021
7/21
-
Ingrid Jonasson Blank, jäsen (11.3.2021 asti)
1962
Ruotsin
KTK
-
2017
2/21
-
Maija Strandberg
(11.3.2021 asti)
1965
Suomen
KTM
Finanssineuvos valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto
2020
2/21
1/12
Jukka Ohtola, jäsen (11.3. - 3.12.2021)
1967
Suomen
-
Neuvotteleva virkamies valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto
2021
12/21
6/12

*Edita Groupin hallitus 30.6.2022: Jukka  Ruuska, Mervi Airaksinen, Anne Korkiakoski, Jani Engberg, Niko Korte, Anu Kankkunen and Sinikka Mustakari. 

Hallituksen arvion mukaan kaikki sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet Sinikka Mustakaria lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön ainoasta osakkeenomistajasta, Suomen valtiosta. Hallituksen jäsenet eivät omistaneet osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia emoyhtiössä tai muissa konserniyhtiöissä.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla asioita hallituksen käsiteltäväksi. Raportointikaudella (1.1.2021–30.6.2022) hallituksella oli yksi pysyvä valiokunta, joka oli tarkastusvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan jäsenet nimittää hallitus. Työjärjestyksensä mukaisesti valiokunta avustaa hallitusta seuraamalla taloudellista tilannetta ja suorittamalla valvontatehtäviä, ohjaamalla raportointikäytäntöjä ja sisäisen tilintarkastuksen toimintoja, valvomalla riskienhallintaa ja valvomalla tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa konsernin rakenteen ja keskeisten liiketoiminta-alueiden kehitystä. Valiokunta valmistelee myös asioita, jotka liittyvät johdon nimityksiin, yritysjohtajien sopimusehtoihin, palkkoihin, palkitsemisjärjestelmiin ja palkitsemisperiaatteisiin.

Tarkastusvaliokuntaan kuului raportointikaudella kolme jäsentä:

 • Anu Kankkunen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 20.12.2021 alkaen
 • Mervi Airaksinen, jäsen 19.3.2021 alkaen
 • Anne Korkiakoski, jäsen 3.2021 alkaen
 • Maija Strandberg, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 11.3.2021 asti
 • Jani Engberg, jäsen 19.3.2021 asti
 • Jukka Ohtola, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 19.3.–3.12.2021

Valiokunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2021 ja neljä kertaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, osallistumisaste oli 100.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa konsernin toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa kirjanpidon laillisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi hallitukselle tehtävistään.

Anne Årneby toimi Nordic Morning -konsernin (Edita Groupin edellinen nimi) toimitusjohtajana 12.1.2017 alkaen 31.1.2022 asti. Talousjohtaja Kristiina Kujala on toiminut Edita Group Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana 1.2.2022 alkaen.

Konsernin johtajista koostuva konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, talousjohtajasta, henkilöstöjohtajasta sekä Edita Prima ja Edita Publishing ‑tytäryhtiöiden toimitusjohtajista.

Johtajat raportoivat toimitusjohtajalle, ja heidän tehtäviinsä kuuluu toimitusjohtajan avustaminen strategian, liiketoimintasuunnitelmien ja muiden merkittävien asioiden valmistelussa. Johtajat seuraavat konsernin liiketoiminnan ja tuloksen kehittymistä ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin heikon suoriutumisen korjaamiseksi. Johtajat vastaavat riskienhallinnasta ja raportoinnista omilla vastuualueillaan. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa.    

Johdon palkitseminen Toimitusjohtaja Konsernin johtoryhmä
(pois lukien toimitusjohtaja)
Tilikausi
2021 - H1/2022*
Vertailuvuosi
2020
Tilikausi
2021 - H1/2022
Vertailuvuosi
2020
Kiinteä vuosipalkka
(EUR 1000)
389
240
1015
893
Kannustinohjelmien kertyneet
palkkiot tilikaudella
174
186
Muut korvaukset
121
Tavoite ja maksimi kannustinohjelmassa (% palkasta)
80%/100%
80%/100%
64%/80%
64 % / 80 %
Lisäeläkekustannukset
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä
(ilman toimitusjohtajaa)
3 (tilikauden päättyessä)
7

*Pidennetty 18 kuukauden raportointikausi

Konsernin johtoryhmä* Tehtävä ja vastuualue Syntymävuosi Koulutus Rooli
Kristiina Kujala
Va. toimitusjohtaja, talousjohtaja, Edita Group Oyj
1974
KTM
Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja 30.6.2022
Heidi Johansson
Henkilöstöjohtaja, Edita Group Oyj
1984
KTM
Konsernin johtoryhmän jäsen 30.6.2022
Heikki Autio
Toimitusjohtaja, Edita Prima
1965
DI
Konsernin johtoryhmän jäsen 30.6.2022
Kalle Toivonen
Toimitusjohtaja, Edita Publishing
1967
-
Konsernin johtoryhmän jäsen 30.6.2022
Anne Årneby
Toimitusjohtaja, Nordic Morning Group Oyj
1963
MBA
Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja 31.1.2022 asti
Katarina von Troil
Henkilöstöjohtaja, Nordic Morning Group
1963
FM
Konsernin johtoryhmän jäsen 26.6.2021 asti
Teemu Takala
Strategiajohtaja, Nordic Morning Group
1974
MBA
Konsernin johtoryhmän jäsen 30.9.2021 asti
Jukka Sundquist
Chief Acceleration Officer
1965
BBA
Konsernin johtoryhmän jäsen 8.7.2021 asti
Märit Sareyko
Toimitusjohtaja, Nordic Morning
1967
DI
Konsernin johtoryhmän jäsen 31.1.2022 asti

*Konsernin johtoryhmään kuuluivat 30.6.2022: Kristiina Kujala, Heidi Johansson, Heikki Autio ja Kalle Toivonen. 

Sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja kannattavaa, tiedon saanti on luotettavaa ja että määräyksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisten tarkastajien tehtävänä on auttaa hallitusta ja toimitusjohtajaa arvioimaan konsernin prosessien ja järjestelmien asianmukaisuutta ja tehokkuutta, sisäisen valvonnan tehokkuutta ja riittävyyttä sekä kirjanpidon ja raportoinnin oikeellisuutta ja riittävyyttä. Edita Groupin sisäisen tarkastuksen tavoitteista päättää vuosittain hallitus esimerkiksi riskiarvioinneilla. Käytännön toteutuksesta vastaa on riippumaton ulkopuolinen tarkastusyhteisö.

Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle tai tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen arvioinnit jaetaan Edita Group Oyj:n hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle, tilintarkastajille ja toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä muun johdon kanssa siitä, että sisäisten tarkastajien havaintojen johdosta tarvittavat toimenpiteet käynnistetään asianmukaisesti hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Ottaen huomioon yrityksen koon ja sisäisen valvonnan tason raportointikauden aikana, vuoden aikana ei tehty yhtään erillistä sisäisen tarkastuksen toimeksiantoa.

Tilintarkastus

Yhtiökokouksessa emoyhtiö Edita Group Oyj:n tilintarkastajaksi valittu KHT-yhteisö tarkastaa jokaisella tilikaudella koko konsernin kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Edita Group Oyj:n tilintarkastajana toimii KPMG Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Kati Nikunen 11.3.2021 asti ja 11.3.2021 alkaen KHT Ari Eskelinen raportointikaudesta vastaavana tilintarkastajana . Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta ja muista palveluista maksetut palkkiot olivat yhteensä 220 000 euroa 18 kuukauden raportointijakson aikana.

Riskienhallinta

Hallitus vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Riskienhallinta on osa hallituksen vuosikelloa.

Riskienhallinta on erottamaton osa strategista suunnittelua ja toiminnan tavoitteiden asettamista. Riskienhallinta perustuu koko organisaation laajuiseen lähestymistapaan olennaisten riskien tunnistamisessa, arvioinnissa, hallinnassa ja seurannassa. Toimitusjohtaja ja muu johto varmistaa, että riskienhallinta on jatkuva, kiinteä osa konsernin päivittäistä johtamista ja toimintaa. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja yhdessä muun hallinnon kanssa tunnistavat ja valvovat riskejä, kehittävät ja koordinoivat riskienhallintatoimia sekä päivittävät konsernin riskiprofiilia. Tämä on olennainen osa Edita-konsernin toimintasuunnitelmaa.

Johtajat raportoivat hallitukselle riskeistä liiketoiminta-alueittain. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle riskienhallinnasta vuosittain budjetoinnin yhteydessä, paitsi jos jokin asia tapauskohtaisesti edellyttää erillistä raportointia. Hallitus käsittelee merkittävimmät riskit ja arvioi riskienhallinnan tehokkuutta vähintään kerran vuodessa. Ulkoinen tilintarkastus seuraa riskienhallintaa osana säännöllistä tilintarkastusohjelmaa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus tarkastusvaliokunnan avustamana. Toimitusjohtaja johtaa valvonnan toteuttamista ja raportoi siitä säännöllisesti hallitukselle.

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja sen johtamisjärjestelmää. Toiminnan sisäinen valvonta perustuu johtamisjärjestelmään sisäänrakennettuihin valvonta- ja seurantajärjestelmiin. Toimintasuunnitelma ja siihen perustuva säännöllinen raportointi ovat kuukausittaisten talousraporttien lisäksi keskeisiä johtamista ja sisäistä valvontaa tukevia käytäntöjä. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi. Se on osa yhtiön toimintoja ja kattaa kaikki yhtiön toimintaperiaatteet, ohjeet ja järjestelmät. Käytäntöjen ja ohjeiden valvontaa toteuttavat konsernin yhteiset tukitoiminnot, kuten taloushallinto, henkilöstöhallinto ja tietohallinto, sekä ulkoinen tilintarkastus ja sisäinen tarkastus.

Luotettavaan taloudelliseen raportointiin tähtäävän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita, soveltuvaa lainsäädäntöä ja tilinpäätöksen laatimista koskevia määräyksiä. Yhtiö käyttää keskitettyä talous- ja kassanhallintaa. Taloudellinen raportointi perustuu talousprosesseihin, joissa vältetään vaarallisia tehtävien yhdistelmiä, sekä sisäisiin käytäntöihin, kuten hyväksymisvaltuutuksiin, investointipolitiikkaan ja rahoituspolitiikkaan. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja taseen hallintaa seurataan kuukausittaisilla konserninlaajuisilla raporteilla. Puolivuotiskatsaus laaditaan yhdessä osavuosikatsauksen kanssa ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta

Vastuullisuus

Edita Group julkaisee vuosittaisen vastuullisuusraportin osana vuosikertomusta. Vastuullisuustoiminta kattaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökohtiin liittyvän vastuullisuuden ja se on integroitu osaksi Edita Groupin liiketoimintastrategiaa. Konserni raportoi myös taloudellisesta vastuullisuudestaan osana vuosiraportointiaan. Edita Groupin hallituksen, hallituksen valiokuntien ja muun johdon tavoitteena on harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Vastuullisuusnäkökohdat ja -tavoitteet arvioidaan uudelleen ja määritetään vuosittain osana konsernin strategiaprosessia.

Palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan taloudellinen palkkio. Hallituksen jäsenillä ei ole oikeutta osakkeisiin tai osakejohdannaisiin perustuviin kannustinjärjestelmiin.

Toimitusjohtajan ja yrityksen johtajien palkkiot

Raportointikauden aikana konsernin toimitusjohtajan, konsernin johdon ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmien palkkio koostui kiinteästä kuukausipalkasta ja vakioeduista. Jotkut yrityksen johtajat ja avainhenkilöt ovat myös oikeutettuja tulosperusteiseen kannustinohjelmaan. Konserni maksoi palkkioita perustuen konsernin tulostavoitteisiin budjettivuodelle 2021. Edita Group ei käytä osakkeisiin tai osakejohdannaisiin perustuvia kannustinjärjestelmiä.

Lisäksi liiketoiminta-alueilla voidaan soveltaa myyntiin ja tuotannon tehokkuuteen perustuvia kannustinjärjestelmiä. Nämä järjestelmät eivät ole päällekkäisiä konsernin tulospalkkiojärjestelmän kanssa.

Edita Groupin hallitus päättää toimitusjohtajan ja konsernijohdon palkkioista sekä sopimusehdoista. Hallitus päättää myös muiden avaintehtävien palkitsemisperiaatteista.

Toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoon kuuluvat ovat työsopimuksensa päättyessä oikeutettuja irtisanomisajan palkkaan sekä etuihin. Toimitusjohtajan irtisanomisaika työsuhteen päättymistapauksessa on molemmilla osapuolilla kuusi kuukautta. Muiden konsernin johtohenkilöiden työsuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta työnantajan irtisanoessa ja kahdesta kolmeen kuukautta kyseisen konsernijohtajan irtisanoutuessa itse. Työnantajan irtisanoessa työsuhteen toimitusjohtajalla on oikeus irtisanomisajalta maksetun palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen ja muilla konsernin johtoon kuuluvilla jäsenillä on oikeus irtisanomisajalta maksetun palkan lisäksi 3–6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanoutuessaan itse kyseinen yritysjohtaja on oikeutettu vain irtisanomisajan palkkaan sekä etuihin.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen.

Palkat ja palkkiot 1.1.2021–30.6.2022 EUR 1,000
Jukka Ruuska, hallituksen puheenjohtaja
71
Mervi Airaksinen, hallituksen varapuheenjohtaja
57
Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen
66
Jani Engberg, hallituksen jäsen
44
Niko Korte, hallituksen jäsen
39
Anu Kankkunen, hallituksen jäsen (3.12.2021 alkaen)
19
Sinikka Mustakari, hallituksen jäsen (3.12.2021 alkaen)
17
Maija Strandberg, hallituksen jäsen (11.3.2021 asti)
7
Ingrid Jonasson-Blank, hallituksen jäsen (11.3.2021 asti)
7
Jukka Ohtola, hallituksen jäsen (11.3. - 3.12.2021)
26
Anne Årneby, konsernin toimitusjohtaja (31.1.2022 asti)
684
Kristiina Kujala, konsernin va. toimitusjohtaja (1.2.2022 alkaen)
112
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet
1200

*Pidennetty 18 kuukauden raportointikausi

Lähipiiriliiketoimet

Konsernin hallituksen jäsenten ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajien lähipiiriliiketoimet selvitetään vuosittain. Jos lähipiirin kanssa tapahtuu liiketoimia, Edita Group varmistaa, että mahdolliset eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon päätöksenteossa. Jos liiketoimet lähipiirin kanssa ovat yhtiön kannalta olennaisia ja ne poikkeavat tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista, Edita Group kuvaa lähipiiriliiketointa koskeneen päätöksentekomenettelyn konsernin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Konsernin lähipiiriin kuuluu myös emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt. Lähipiirin kanssa tapahtuva tavaroiden ja palveluiden myynti perustuu markkinahintoihin. Lähipiiriliiketoimet on raportoitu emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa.