1.7.2022 –
31.12.2023

Vuosi-
kertomus

Hallitus

Jukka Ruuska

Puheenjohtaja
s. 1961, OTM, MBA

Puheenjohtaja ja vanhempi neuvonantaja

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Puheenjohtaja, Duunitori Oy:n hallitus, 2023 alkaen
 • Puheenjohtaja, Vastuu Group Oy:n hallitus, 2022 alkaen
 • Puheenjohtaja, Oiva Isännöinti Oy:n hallitus, 2021 alkaen
 • Puheenjohtaja, Voltan Lähienergia Oy:n hallitus, 2021 alkaen
 • Puheenjohtaja, Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallitus, 2015 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Toimitusjohtaja, Enento Group Oyj
 • Senior Partner, CapMan Oyj
 • Toimitusjohtaja, Nordic Exchange Oyj
 • Varatoimitusjohtaja, OMX Abp
 • Johtaja, yrityssuunnittelu ja strategia, Elisa Oyj

Jani Engberg

Jäsen
s. 1977, KTK (rahoitus), KTK (kansainvälinen markkinointi)

Markkinointijohtaja, Maskun Kalustetalo Oy

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen puheenjohtaja, Kaimana, 2022-2023
 • Hallituksen jäsen, FittedGood Solutions, 2018 alkaen
 • Hallituksen jäsen, IAB, 2012-2014

Aiemmat tehtävät

 • Strategiajohtaja, osakas, Kaimana
 • Strategiajohtaja (CSO), partneri, Republic
 • Digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO), Telia Finland
 • Markkinointijohtaja (CMO), digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO), POP Vakuutus

Anu Kankkunen

Jäsen
s. 1969, KTM

Talous- ja rahoitusjohtaja, osakas, P2X Solutions Oy

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, Printcom Center Oy, 2021 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Talousjohtaja, Sanoma Oyj
 • Talousjohtaja, Silmäasema Oyj
 • Talousjohtaja, Digita Oy
 • Talousjohtaja, Toyota Tsusho Nordic Oy
 • Useita tehtäviä Elisa-konsernissa

Anne Korkiakoski

Jäsen
s. 1964, KTM

Hallitusammattilainen

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, EcoUp Oy, 2022 alkaen
 • Varapuheenjohtaja, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö, 2022 alkaen
 • Hallituksen jäsen, Lunawood Oy, 2015 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kone Oyj
 • Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Elisa Oyj
 • Toimitusjohtaja, Euro RSCG Nordic

Niko Korte

Jäsen
s. 1986, VTM

VP, Head of Fossil Free Business Platforms, SSAB

Edita Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät

Aiemmat tehtävät

 • Digitalisaatiojohtaja, SSAB
 • Liiketoiminnan kehityspäällikkö, SSAB
 • Muita tehtäviä SSAB:n ja Rauruukki Oyj:n palveluksessa

Sinikka Mustakari

Jäsen
s. 1979, KTM

Neuvotteleva virkamies, valtion omistajaohjausosasto

Edita Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2021

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Hallituksen jäsen, Arctia Oy, 2018 alkaen

Aiemmat tehtävät

 • Johtava erityisasiantuntija, Valtion omistajaohjausosasto, 2012-2019             
 • Erityisasiantuntija, Valtion omistajaohjausosasto, 2007-2012
Hallinnointiperiaatteet

hallinnointi-
periaatteet

Edita Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka on 100-prosenttisesti Suomen valtion omistama. Konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen lakeja, valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevia päätöksiä, Edita-konsernin yhtiöjärjestystä ja soveltuvin osin suomalaisille pörssilistatuille yrityksille tarkoitettua Hallinnointikoodi 2020 -suositusta.

Edita-konserniin kuuluvat emoyhtiö Edita Group Oyj ja sen tytäryhtiöt.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä hyväksyy yhtiön hallitus.

Hallintoelimet

Vastuu Edita-konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Edita Group Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä koostuu konsernin johtajista; toimitusjohtajasta, talousjohtajasta, henkilöstöjohtajasta sekä konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajista sekä muista keskeisistä johtajista hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Konsernin johtoryhmä ohjaa, opastaa, kehittää ja valvoo konsernin tytäryhtiöiden ja liiketoiminta-alueiden toimintaa. Tytäryhtiöiden hallinta on kunkin tytäryhtiön ja liiketoiminta-alueen toimitusjohtajan vastuulla. Konsernin johtoryhmä ohjaa ja toteuttaa konsernin toimintasuunnitelmaa, joka kattaa strategisen liiketoiminnan kehittämisen, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja osaajien kehittämisen, riskienhallinnan ja konsernin ICT-hallinnon.

Yhtiökokous

Edita Group Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätyistä asioista. Yhtiökokous päättää tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen hyväksymisestä, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet sekä yhtiön tilintarkastajan.

Yhtiökokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Pidennettyä 18 kuukauden tilikautta 1.7.2022–31.12.2023 koskeva yhtiökokous pidetään maaliskuussa 2024. Hallitus vastaa yhtiökokouksen koolle kutsumisesta yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa yhtiön liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja varmistaa, että yhtiön hallinto, omaisuus ja liiketoiminta on asianmukaisesti järjestetty ja valvottu.

Hallituksella on työjärjestys, joka tarkistetaan vuosittain. Hallitus kokoontuu ennalta sovitun vuosisuunnitelman ja kokousaikataulun mukaisesti. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

 • varmistaa, että yhtiötä johdetaan asianmukaisesti ja että sen toiminta on asianmukaisesti järjestetty
 • varmistaa, että kirjanpito, taloushallinto ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti
 • vastaa liiketoiminta-alueiden strategisesta kehittämisestä ja ohjauksesta
 • hyväksyy konsernin arvot ja merkittävät toimintaperiaatteet
 • hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin
 • hyväksyy konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen
 • nimittää toimitusjohtajan ja vapauttaa hänet tehtävästään
 • hyväksyy organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmän rakenteen
 • asettaa vuosittaiset tulostavoitteet yhtiölle ja sen johdolle sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista
 • kutsuu koolle yhtiökokouksen
 • perustaa valiokunnat ja päättää niiden jäsenistä ja työjärjestyksestä
 • päättää merkittävistä investoinneista, irtautumisista ja saneeraustoimenpiteistä
 • päättää merkittävistä kiinteistökaupoista ja rahoitustoimenpiteistä
 • tekee itsearviointia
 • arvioi hallituksen jäsenten riippumattomuuden.

Hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevat merkittävimmät toimintaohjeet ja linjaukset, joiden tarkoituksena on varmistaa konsernin liiketoiminnan asianmukainen toteutus.

Yhtiökokous valitsee hallitukseen neljästä kahdeksaan jäsentä vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten tulee olla tehtäväänsä sopivia ja hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan valtioneuvoston päätöstä sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Raportointikaudella hallitukseen kuului seitsemän jäsentä 1.7.2022–28.2.2023 ja kuusi jäsentä 1.3. 2023 alkaen. Hallituksen jäsenet on lueteltu alla olevassa taulukossa. Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla hallitus kokoontui 7 kertaa ja vuonna 2023 11 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti raportointikauden aikana oli 97 prosenttia.

Hallitus Syntymävuosi Kansalaisuus Koulutus Tehtävä Hallitusjäsenyys Osallistuminen/ hallitus Osallistuminen/ tarkastus­valiokunta
Jukka Ruuska,
Puheenjohtaja
1961
Suomen
LLM, MBA
Puheenjohtaja ja Senior Advisor (vanhempi neuvonantaja)
2016
18/18
-
Mervi Airaksinen,
varapuheenjohtaja (28.2.2023 asti)
1980
Suomen
KTM
Toimitusjohtaja, Microsoft Oy
2019
7/18
5/11
Anne Korkiakoski, jäsen
1964
Suomen
KTM
Hallitusammattilainen
2018
18/18
11/11
Jani Engberg,
jäsen
1977
Suomen
LuK (talous),
LuK (kv. markkinointi)
Markkinointijohtaja, Maskun Kalustetalo Oy
2020
16/18
-
Niko Korte,
jäsen
1986
Suomen
KTM
-
2021
17/18
-
Anu Kankkunen, jäsen
1969
Suomen
KTM
Talous- ja rahoitusjohtaja, partneri, P2X Solutions Oy
2021
17/18
11/11
Sinikka Mustakari, jäsen
1979
Suomen
KTM
Neuvotteleva virkamies, Valtion omistajaohjausosasto
2021
18/18
-

Edita Groupin hallitus raportointikaudella 1.7.2022 – 31.12.2023.  

Hallituksen arvion mukaan kaikki sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet Sinikka Mustakaria lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön ainoasta osakkeenomistajasta, Suomen valtiosta. Hallituksen jäsenet eivät omistaneet osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia emoyhtiössä tai muissa konserniyhtiöissä.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla asioita hallituksen käsiteltäväksi. Raportointikaudella (1.7.2022–31.12.2023) hallituksella oli yksi pysyvä valiokunta, joka oli tarkastusvaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan jäsenet nimittää hallitus. Työjärjestyksensä mukaisesti valiokunta avustaa hallitusta seuraamalla taloudellista tilannetta ja suorittamalla valvontatehtäviä, ohjaamalla raportointikäytäntöjä ja sisäisen tilintarkastuksen toimintoja, valvomalla riskienhallintaa ja valvomalla tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa konsernin rakenteen ja keskeisten liiketoiminta-alueiden kehitystä. Valiokunta valmistelee myös asioita, jotka liittyvät johdon nimityksiin, yritysjohtajien sopimusehtoihin, palkkoihin, palkitsemisjärjestelmiin ja palkitsemisperiaatteisiin.

Raportointikaudella tarkastusvaliokuntaan kuuluivat:

 • Anu Kankkunen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
 • Mervi Airaksinen, jäsen 28.2.2023 asti
 • Anne Korkiakoski, jäsen

Valiokunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla ja seitsemän kertaa vuonna 2023. Osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa konsernin toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa kirjanpidon laillisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi hallitukselle tehtävistään.

Kristiina Kujala on toiminut Edita Group Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana koko raportointikauden ajan.

Konsernin johtajista koostuva konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, talousjohtajasta, henkilöstöjohtajasta, tytäryhtiöiden toimitusjohtajista sekä konsernin muista keskeisistä johtajista.

Johtajat raportoivat toimitusjohtajalle, ja heidän tehtäviinsä kuuluu toimitusjohtajan avustaminen strategian, liiketoimintasuunnitelmien ja muiden merkittävien asioiden valmistelussa. Johtajat seuraavat konsernin liiketoiminnan ja tuloksen kehittymistä ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin heikon suoriutumisen korjaamiseksi. Johtajat vastaavat riskienhallinnasta ja raportoinnista omilla vastuualueillaan. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa.    

Johdon palkitseminen Toimitusjohtaja Konsernin johtoryhmä
(pois lukien toimitusjohtaja)
Tilikausi
H2/2022 - 2023*
Vertailuvuosi
2021- H1/2022
Tilikausi
H2/2022 - 2023*
Vertailuvuosi
2021- H1/2022
Kiinteä vuosipalkka
(EUR 1000)
377
389
776
1015
Kannustinohjelmien kertyneet
palkkiot tilikaudella
139
174
185
186
Muut korvaukset
-
121****
-
-
Tavoite ja maksimi kannustinohjelmassa (% palkasta)
35 % / 70%
80 % / 100 % **
50 % / 70 % ***
25 %/50 %
64 % / 80 % **
50 % / 50 % ***
Lisäeläkekustannukset
-
-
-
-
Kannustimien suuruus kuukausipalkkoina mitattuna (kaikki kannustinohjelmat)
7
9
4
2
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä
(ilman toimitusjohtajaa)
Tilinpäätöshetkellä 5
Tilinpäätöshetkellä 3

*Pidennetty 18 kuukauden raportointikausi 

**Vuotta 2021 koskenut kannustinohjelma

***Vuotta 2022 koskeva kannustinohjelma, ei kertymää

***Edellisen toimitusjohtajan erokorvaus

Konsernin johtoryhmä Tehtävä ja vastuualue Syntymävuosi Koulutus Rooli
Kristiina Kujala
Va. toimitusjohtaja, talousjohtaja,
Edita Group Oyj
1974
KTM
Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja
Heidi Johansson
Henkilöstöjohtaja,
Edita Group Oyj
1984
KTM
Konsernin johtoryhmän jäsen 31.5.2023 asti *
Hanna Korhonen
Henkilöstöjohtaja,
Edita Group Oyj
1972
MMM
Konsernin johtoryhmän jäsen 1.6.2023 alkaen
Heikki Autio
Toimitusjohtaja,
Edita Prima Oy
1965
DI
Konsernin johtoryhmän jäsen
Kalle Toivonen
Toimitusjohtaja,
Edita Lakitieto Oy
1967
Tradenomi
(ylempi AMK)
Konsernin johtoryhmän jäsen
Tomi-Pekka Niukkanen
Toimitusjohtaja,
Edita Oppiminen Oy
1979
KM
Konsernin johtoryhmän jäsen 1.1.2023 alkaen
Hanna-Maarit Nieminen
Myynti- ja markkinointijohtaja,
Edita Oppiminen Oy
1986
KTM, EMBA
Konsernin johtoryhmän jäsen 1.1.2023 alkaen

Konsernin johtoryhmä 31.12.2023. 

*Heidi Johanssonin viimeinen työpäivä Edita Groupin palveluksessa oli 31.5.2023.  

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja kannattavaa, tiedon saanti on luotettavaa ja että määräyksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisten tarkastajien tehtävänä on auttaa hallitusta ja toimitusjohtajaa arvioimaan konsernin prosessien ja järjestelmien asianmukaisuutta ja tehokkuutta, sisäisen valvonnan tehokkuutta ja riittävyyttä sekä kirjanpidon ja raportoinnin oikeellisuutta ja riittävyyttä. Edita Groupin sisäisen tarkastuksen tavoitteista päättää vuosittain hallitus esimerkiksi riskiarvioinneilla. Käytännön toteutuksesta vastaa riippumaton ulkopuolinen tarkastusyhteisö.

Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle tai tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen arvioinnit jaetaan Edita Group Oyj:n hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle, tilintarkastajille ja toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä muun johdon kanssa siitä, että sisäisten tarkastajien havaintojen johdosta tarvittavat toimenpiteet käynnistetään asianmukaisesti hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Raportointikauden aikana ei tehty yhtään erillistä sisäisen tarkastuksen toimeksiantoa, sillä yrityksen kokoon nähden hallitus totesi normaalin sisäisen valvonnan riittäväksi yhtiön toiminnan arvioimisen kannalta.  

Tilintarkastus

Yhtiökokouksessa emoyhtiö Edita Group Oyj:n tilintarkastajaksi valittu KHT-yhteisö tarkastaa jokaisella tilikaudella koko konsernin kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Edita Group Oyj:n tilintarkastajana toimii KPMG Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Ari Eskelinen raportointikaudesta vastaavana tilintarkastajana. Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta ja muista palveluista maksetut palkkiot olivat yhteensä 237 000 euroa 18 kuukauden raportointijakson aikana.

Riskienhallinta

Hallitus vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Riskienhallinta on osa hallituksen vuosikelloa.

Riskienhallinta on erottamaton osa strategista suunnittelua ja toiminnan tavoitteiden asettamista. Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan, arvioimaan, hallitsemaan ja seuraamaan olennaisia riskejä kaikkialla organisaatiossa. Toimitusjohtaja ja muu johto varmistaa, että riskienhallinta on jatkuvaa ja kiinteä osa konsernin päivittäistä johtamista ja toimintaa. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja yhdessä muun hallinnon kanssa tunnistavat ja valvovat riskejä, kehittävät ja koordinoivat riskienhallintatoimia sekä päivittävät konsernin riskiprofiilia.

Johtajat raportoivat hallitukselle riskeistä liiketoiminta-alueittain. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle riskienhallinnasta vuosittain budjetoinnin yhteydessä, paitsi jos jokin asia tapauskohtaisesti edellyttää erillistä raportointia. Hallitus käsittelee merkittävimmät riskit ja arvioi riskienhallinnan tehokkuutta vähintään kerran vuodessa. Ulkoinen tilintarkastus seuraa riskienhallintaa osana säännöllistä tilintarkastusohjelmaa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus tarkastusvaliokunnan avustamana. Toimitusjohtaja johtaa valvonnan toteuttamista ja raportoi siitä säännöllisesti hallitukselle.

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja sen johtamisjärjestelmää. Toiminnan sisäinen valvonta perustuu johtamisjärjestelmään sisäänrakennettuihin valvonta- ja seurantajärjestelmiin. Toimintasuunnitelma ja siihen perustuva säännöllinen raportointi ovat kuukausittaisten talousraporttien lisäksi keskeisiä johtamista ja sisäistä valvontaa tukevia käytäntöjä. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi. Se on osa yhtiön toimintoja ja kattaa kaikki yhtiön toimintaperiaatteet, ohjeet ja järjestelmät. Käytäntöjen ja ohjeiden valvontaa toteuttavat konsernin yhteiset tukitoiminnot, kuten taloushallinto, henkilöstöhallinto ja tietohallinto, sekä ulkoinen tilintarkastus ja sisäinen tarkastus.

Luotettavaan taloudelliseen raportointiin tähtäävän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita, soveltuvaa lainsäädäntöä ja tilinpäätöksen laatimista koskevia määräyksiä. Yhtiö käyttää keskitettyä talous- ja kassanhallintaa. Taloudellinen raportointi perustuu talousprosesseihin, joissa vältetään vaarallisia tehtävien yhdistelmiä, sekä sisäisiin käytäntöihin, kuten hyväksymisvaltuutuksiin, investointipolitiikkaan ja rahoituspolitiikkaan. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja taseen hallintaa seurataan kuukausittaisilla konserninlaajuisilla raporteilla. 

Vastuullisuus

Edita Group julkaisee vuosittaisen vastuullisuusraportin osana vuosikertomusta. Vastuullisuustoiminta kattaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG), ja se on integroitu osaksi Edita Groupin liiketoimintastrategiaa. Konserni raportoi myös taloudellisesta vastuullisuudestaan osana vuosiraportointiaan. Edita Groupin hallituksen, hallituksen valiokuntien ja muun johdon tavoitteena on harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Vastuullisuusnäkökohdat ja -tavoitteet arvioidaan uudelleen ja määritetään vuosittain osana konsernin strategiaprosessia.

Palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan euromääräinen palkkio. Hallituksen jäsenillä ei ole oikeutta osakkeisiin tai osakejohdannaisiin perustuviin kannustinjärjestelmiin.

Toimitusjohtajan ja yrityksen johtajien palkkiot

Raportointikauden aikana konsernin toimitusjohtajan, konsernin johdon ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmien palkkio koostui kiinteästä kuukausipalkasta ja vakioeduista. Jotkut yrityksen johtajat ja avainhenkilöt ovat myös oikeutettuja tulosperusteiseen kannustinohjelmaan. Konserni maksoi palkkioita vuonna 2023 perustuen budjettivuodelle 2021 asetettuihin konsernin tulostavoitteisiin. Edita Group ei käytä osakkeisiin tai osakejohdannaisiin perustuvia kannustinjärjestelmiä.

Lisäksi liiketoiminta-alueilla voidaan soveltaa myyntiin ja tuotannon tehokkuuteen perustuvia kannustinjärjestelmiä. Nämä järjestelmät eivät ole päällekkäisiä konsernin tulospalkkiojärjestelmän kanssa.

Edita Groupin hallitus päättää toimitusjohtajan ja konsernijohdon palkkioista sekä sopimusehdoista. Hallitus päättää myös muiden avaintehtävien palkitsemisperiaatteista.

Toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoon kuuluvat ovat työsopimuksensa päättyessä oikeutettuja irtisanomisajan palkkaan sekä etuihin. Irtisanomisajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan omistajapolitiikan mukaisia ohjeita. Konsernin toimitusjohtajan irtisanomisaika työsuhteen päättymistapauksessa on molemmilla osapuolilla kuusi kuukautta. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajien työsuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta työnantajan irtisanoessa ja kolme kuukautta toimitusjohtajan itse irtisanoutuessa. Muiden konsernin johtohenkilöiden työsuhteen irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta työnantajan irtisanoessa ja kolme kuukautta kyseisen johtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on oikeus irtisanomisajalta maksetun palkan lisäksi maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Muiden johtohenkilöiden osalta erillinen irtisanomiskorvaus on työsopimuksen mukaisesti maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Irtisanoutuessaan itse kyseinen yritysjohtaja on oikeutettu vain irtisanomisajan palkkaan sekä etuihin.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen.

Palkat ja palkkiot 1.7.2022–31.12.2023 * EUR 1,000
Jukka Ruuska, hallituksen puheenjohtaja
71
Mervi Airaksinen, hallituksen varapuheenjohtaja (28.2.2023 asti)
30
Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen
64
Jani Engberg, hallituksen jäsen
43
Niko Korte, hallituksen jäsen
44
Anu Kankkunen, hallituksen jäsen
51
Sinikka Mustakari, hallituksen jäsen
44
Kristiina Kujala, konsernin va. toimitusjohtaja
391
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet
821

*Pidennetty 18 kuukauden raportointikausi

Lähipiiriliiketoimet

Konsernin hallituksen jäsenten ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajien lähipiiriliiketoimet selvitetään vuosittain. Jos lähipiirin kanssa tapahtuu liiketoimia, Edita Group varmistaa, että mahdolliset eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon päätöksenteossa. Jos liiketoimet lähipiirin kanssa ovat yhtiön kannalta olennaisia ja poikkeavat tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista, Edita Group kuvaa lähipiiriliiketointa koskeneen päätöksentekomenettelyn hallinnointiperiaatteita koskevassa selvityksessään.

Konsernin lähipiiriin kuuluu myös emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt. Lähipiirin kanssa tapahtuva tavaroiden ja palveluiden myynti perustuu markkinahintoihin. Lähipiiriliiketoimet on raportoitu emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa.